Przepisy prawne

Przepisy prawne

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie praktyk:
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 537 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. D.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r., poz. 605)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292)

 

 NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYK LEKARSKICH

Komisja d.s Praktyk Lekarskich Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie uprzejmie informuje i przypomina wszystkim Koleżankom i Kolegom, prowadzącym praktyki lekarskie:

Od dnia 01.07.2011r. obowiązuje nowa ustawa „O działalności leczniczej” (D.U nr 112, poz. 654 z 01.06.2011r). Wprowadza ona wiele zmian, z którymi warto się zapoznać !!!
Oto niektóre z nich:

 1. Do listy istniejących już praktyk, dodano nowy rodzaj praktyki „wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” (Art.5)
 2. Zmieniono wysokość opłat za rejestrację praktyk i zmianę wpisu w rejestrze (Art.105)
 3. Wprowadzono możliwość naliczania kar pieniężnych w stosunku do osób, nie zgłaszających terminowo zmian objętych rejestrem (Art.107)
 4. Wprowadzono obowiązek dostarczenia dokumentu ubezpieczenia OC, przy rejestracji praktyki (Art. 25) – OC należy aktualizować co roku w systemie RPWDL.

Poniżej przedstawiamy aktualne rodzaje praktyk lekarskich/dentystycznych:

 • Indywidualna praktyka lekarska (98);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska (99);
 • Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania (95);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania (96);
 • Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (93);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (94);
 • Grupowa praktyka lekarska (97).

Prowadzący tzw. praktyki stacjonarne mają obowiązek rejestracji każdego miejsca (adresu), w którym wykonywana jest praktyka. W ramach prowadzonej tzw. praktyki stacjonarnej, mogą być wykonywane czynności zarówno w gabinecie, w miejscu wezwania przez pacjenta i świadczenia w ramach umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – po uprzednim zgłoszeniu adresów podmiotów leczniczych w rejestrze praktyk. W omawianym przypadku, nie ma potrzeby rejestracji nowego rodzaju praktyki.

Praktyka w miejscu wezwania – rejestrowana po 01.07.2011r. dotyczyć będzie wyłącznie świadczeń, wykonywanych na wezwanie przez chorego.

Praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – zarejestrowana po 01.07.2011r. dotyczyć będzie zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych w zakładach opieki zdrowotnej (nie posiadających zarejestrowanej praktyki stacjonarnej).

Osoby, które wcześniej prowadziły praktyki w miejscu wezwania, nie będą mogły tymi praktykami świadczyć usług, w ramach zawartych umów cywilno-prawnych. Nowa ustawa o działalności leczniczej, nie pozwala na wykonywanie praktyki wyłącznie na wezwanie w zakładzie opieki zdrowotnej. Ustawodawca określił czas na uporządkowanie dokumentacji i dostosowanie się do wymogów obowiązującej ustawy do dnia 30.06.2012r. Osoby, które posiadają aktualnie zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, powinny przekształcić ją na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. W omawianym przypadku należy złożyć oświadczenie o likwidacji praktyki na wezwanie i jednocześnie nowy wniosek na rejestrację praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Osoby świadczące jednocześnie usługi w ramach umowy cywilno-prawnej i w miejscu wezwania przez chorego, będą zmuszeni zarejestrować dwa rodzaje praktyk : w miejscu wezwania i w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Ustawa weszła w życie i obowiązuje od 01.07.2011r. Aktualnie oczekujemy na Rozporządzenia wykonawcze, dotyczące wymagań i wzorów dokumentów. Po ukazaniu się niezbędnych rozporządzeń i stosownych programów, rozpoczniemy weryfikację praktyk i aktualizację zaświadczeń. Weryfikacji praktyk i wymiany zaświadczeń dokonywać będziemy zgodnie ze zgłaszanymi przez zainteresowanych wnioskami.

Przypominamy, iż wykonywanie przez lekarza działalności leczniczej w formie praktyki lekarskiej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk jest Okręgowa Rada Lekarska, właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Rozpoczęcie prowadzenia praktyki lekarskiej może nastąpić po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez Okręgową Radę Lekarską i wpisu do rejestru praktyk. Rejestracji podlega każdy adres miejsca praktyki, niezależnie od rodzaju wykonywanej działalności leczniczej.

Uprzejmie prosimy wszystkich prowadzących prywatne praktyki lekarskie/dentystyczne o zainteresowanie się wprowadzonymi zmianami i sukcesywną aktualizację dokumentacji. W przypadku wątpliwości, bliższych informacji uzyskać można w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie – tel. 94 346-73-65.

Lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych w formie praktyki lekarskiej na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej, na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwą Okręgową Radę Lekarską.

Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Lek.dent. Jarosław Kozaczyński

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.