Praca

Nowy Szpital w Świeciu poszukuje lekarza Gastrologa.

Opis stanowiska:

Świadczenie usług w zakresie gastrologii w  Poradni gastroenterologicznej.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie gastroenterologii.

Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Prawo wykonywania zawodu.

Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.

Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającym się środowisku pracy.

Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Przyjazne środowisko pracy.

Możliwość pełnienia wyłącznie dyżurów medycznych.

Kontakt               :

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pod nr:  517369690

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., zatrudni lekarza Internistę w pełnym wymiarze godzin.

Forma zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 604 865 951.

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, który prowadzi Szpital w Białogardzie.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

na rzecz pacjentów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

w zakresie:

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie endokrynologii
 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc - 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać  u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka  w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - 1 kontrakt dla lekarza – specjalista endokrynolog”

1.Składanie ofert do dnia 30.01.2020 r. do godz. 15.00

 1. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 31.01.2020 roku o godz. 9:00.
 2. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. (059) 84 60 622 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej:

Opis stanowiska:

•  Pełnienie funkcji Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej,

•  Świadczenie usług w zakresie chirurgii w ramach kontraktu z NFZ,

•  Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia,

•  Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

•  Specjalizacja w zakresie chirurgii,

•  Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,

•  Prawo wykonywania zawodu,

•  Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych,

•  Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

•  Stabilne warunki zatrudnienia,

•  Możliwość pełnienia dyżurów,

•  Duże możliwości rozwoju zawodowego,

•  Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

Kontakt: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pod nr tel: 502176133 .

Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłasza nabór

na wyłonienie Zleceniobiorcy, który w ramach umowy-zlecenia będzie wykonywać świadczenia zdrowotne zlecone dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie w zakresie opieki chirurgicznej

I. Przedmiot umowy:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia w ambulatorium Zakładu Karnego w Koszalinie, ul. Strefowa 17 i będzie zgodne z zasadami wiedzy lekarskiej i obowiązującymi standardami medycyny. Gabinet, aparaturę, sprzęt medyczny i leki zapewnia Udzielający Zamówienie.

 2. Do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie wg zgłoszeń oraz w każdym czasie w przypadkach pilnych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.

3. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane przez lekarza medycyny posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

4. Przyjmujący zamówienie współpracuje w celu realizacji świadczeń z pracownikami etatowymi zatrudnionymi w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koszalinie i odpowiada w całości za realizowane świadczenia.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową.

 1. Kryterium wyboru oferty: Udzielający Zamówienie zawrze umowy z oferentami, których oferty spełnią wymogi Zamawiającego i którzy zaproponują najniższą kwotę brutto należności za jedną konsultację.

II. Umowa-zlecenia będzie zawarta na okres od 10.02.2020r. do 31.12.2020r.

III. Wymogi formalne w zakresie wymaganej dokumentacji.

1. Wymagane dokumenty przedkłada się w formie kserokopii. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów lub gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna, Udzielający zamówienie może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu.

2. Wymagane dokumenty:

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (http://prod.ceidg.gov.pl)

- kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza,

- kserokopia dyplomu ukończenia uczelni medycznej przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym,

- kserokopia dyplomu specjalizacji medycznej,

- kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej,

- kserokopia decyzji NIP, chyba że numer NIP jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów,

- kserokopia zaświadczenia o numerze REGON, chyba że numer jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do KRS.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30-15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin. Termin składania podań upływa 30.01.2020r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 094 347-52-10 (lub 212, 226) (dział kadr).

Dokumenty, które wpłyną po terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Gabriela Adamowicz
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • gabi@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.