Praca

Przyjmę na praktykę oraz zatrudnię LEKARZY STOMATOLOGÓW.
Koszalin, ul. Nowowiejskiego 3/6.
Tel. 668 486 894
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie prosi o zamieszczenie w wydaniu gazety ogłoszenia o następującej treści :

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zatrudni na terenie województwa zachodniopomorskiego  LEKARZY spełniających wymogi lekarza systemu PRM oraz LEKARZY odbywających szkolenie specjalizacyjne, którzy posiadają moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii.

Pisemne oferty należy składać na adres :

Dział Kadr

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Mazowiecka 14

70 - 526 Szczecin

tel. 91-888-42-10

Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłasza nabór do pracy na stanowisko młodszy asystent – starszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych.

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018r. poz. 1542 z póżń. zm) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896)

1. Liczba osób przewidzianych do zatrudnienia:

Ilość osób: 1 (pracownik cywilny) – 0,65 etatu.

Nabór prowadzi oraz wszelkich informacji udziela dział kadr telefoniczne w godz. 9.00-15.00 lub podczas bezpośredniej rozmowy w:

Zakładzie Karnym w Koszalinie, ul. Strefowa 17, 094 3475-210 (lub 212, 226)

Charakter pracy:

Realizowanie zadań w zakresie konsultacji specjalistycznych w dziedzinie ortopedii, chirurgii w Zakładzie Karnym w Koszalinie. Praca w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

2. Wymagania stawiane kandydatom, określone w ustawie z dnia  9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie tj. wyższe medyczne (lekarz), prawo wykonywania zawodu, tytuł specjalisty,

- daje rękojmie zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 05 sierpnia 2010. o ochronie informacji niejawnych,

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy Służby Więziennej,

- spełnienie kwalifikacji zawodowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Preferencje dotyczące wyboru kandydatów:

 • doświadczenie min. 2-letnie w pracy lekarza

 • tytuł specjalisty w zakresie chirurgii, ortopedii.

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę, CV,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • 2 aktualne fotografie (w formacie do dowodu osobistego),

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie  (kserokopie),

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,

 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie),

 • kserokopia dowodu osobistego, książeczki wojskowej,

 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia własny, małżonka, dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30-15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Termin składania podań upływa 31.08.2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 094 347-52-10 (lub 211, 212) (dział kadr).

Dokumenty, które wpłyną po terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

ppłk Wiesława Panaszewska – Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie

VITA S.C.  Przychodnia Lekarska "VITA" Koszalin Al. Monte Cassino 13
podejmie współpracę z lekarzem w zakresie  pracy w POZ ( pacjenci dorośli).
Praca " na godziny " lub pełny etat - do uzgodnienia.
Kontakt: Maciej  Jakub Mielczarek tel. 94-347-72-00 (01).

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Gabriela Adamowicz
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • gabi@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.