Jak załatwić sprawę

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 464)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 651)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 159)U
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)
 • Uchwała Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7)
Opis procedury: Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który odbył staż podyplomowy oraz złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP) - obowiązuje od 1 października 2004 r., okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagane dokumenty:
 1. Miękka kopia dyplomu lekarza lub lekarza dentysty oraz kserokopia suplementu do dyplomu
 2. "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 3. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji - patrz: rubryka "Formularze" lub w siedzibie izby),
 4. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 5. jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 6. "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" albo "Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu" (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999 r.),
 7. "Kartę stażu podyplomowego lekarza", "Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty" albo "Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej" (dotyczy lekarzy dentystów który miał stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997 r.) albo decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadczenie o złożeniu sprawdzianów, o którym mowa w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r., poz. 474),
Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.
Formularze:
Opłaty: Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna: Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu
Miejsce załatwienia sprawy: Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Okręgowa Izba Lekarska
Uwagi: Postępowanie dotyczy:
 • lekarza/lekarza dentysty, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który ukończył staż podyplomowy lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (wymóg egzaminu obowiązuje od dnia 1 października 2004 r.),
 • lekarza dentysty, któremu stwierdzono prawo wykonywania zawodu lekarza pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu (przed dniem 27 września 1997 r.) i który ukończył praktykę przygotowawczą lekarsko-dentystyczną, (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999r.) zamierzającego wykonywać zawód na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE
Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony
Zmiana danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
Zrzeczenie się wykonywania zawodu
Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej...
Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
Staż podyplomowy - lekarze z obywatelstwem polskim, ETAP 1 - ograniczone prawo wykonywania zawodu
Staż podyplomowy - lekarze z obywatelstwem polskim, ETAP 2 - skierowanie na odbycie stażu
Staż podyplomowy - lekarze cudzoziemcy, ETAP 1 - ograniczone prawo wykonywania zawodu
Staż podyplomowy - lekarze cudzoziemcy, ETAP 2 - skierowanie na odbycie stażu
Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do innej izby
Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP przez cudzoziemca
Pełnienie funkcji lekarza sądowego
Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty ...
Wydanie duplikatu dokumentu PWZ
Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania ...

Lokalizacja Biura

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Gabriela Adamowicz
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • gabi@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ryszard Masian
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.